Monaco cosmetics
Ahabanza  >>  Amakuru yose >> Amakuru mashya >> Mu Rwanda >> 

Imyemerere nshingiro 12 ya ADEPR itera benshi kwiyumva.

Itorero rya Pantekote ryo mu Rwanda ADEPR, ryavutse mu 1940, ritangira umurimo w’ivugabutumwa bwiza i Gihundwe mu Karere ka Rusizi, Intara y’Iburengerazuba, ritangijwe n’Abamisiyoneri baturukaga mu gihugu cya Suwede.

Kuri ubu iri torero rikaba ryarashyizeho imyizerere nshingiro yaryo 12 nkuko rigenda rinagaragaza aho byanditse muri Bibiliya Yera,ndetse ngo iyi myizerere ikaba iri no mu mahame ngenderwaho nkuko bitangazwa n’Umuvugizi mukuru waryo Rev.Ephraim Karurangwa

Gusa bimwe muri ibi nibyo abari abavugizi b’iri torero barenzeho ndetse bituma bakurwa ku myanya yo guhagararira iri torero.

Ndetse iyi myemerere ngo iremetse neza kuko nta ngingo nimwe batakozeho ari nabyo bituma abakiristu bo muri ADEPR bumva banezererewe n’itorero ryabo.

1. Ryemera kandi ritunzwe n’Ibyanditswe Byera aribyo JAMBO RY’IMANA : Bibliya Yera n’agakiza gaheshwa no kwizera n’imyifatire myiza y’ltorero n’iy’umukristo wese ku giti cye. 2Tim.3:15-16 ; 2Pet.1:21 ; Ibyak.4:12

2. Ryemera Imana imwe rukumbi ishobora byose, iriho, ihoraho uhereye iteka ryose, kandi izahoraho iteka ryose, Umuremyi w’ijuru n’isi. Guteg. 6:4 ; Zab.90:2 ; Kuva 3:14

3. Ryemera kugwa k’umuntu waremwe atunganye n’umuziranenge, ariko waguye mu byaha kubw’ubushake bwe. Itang.1:26-31 ; 3:17 ; Rom. 5:12-21

4. Ryemera Yesu Kristo nk’Umukiza w’ukuri w’ibyaha byacu kandi n’umuhuza w’abari mu isi n’Imana, kandi ko yabyawe n’umwari Mariya mu buryo bw’Umwuka Wera. Luka1:31, 35 ; Gal. 4:4. Ryemera n’urupfu rwe no kuzuka kwe no gucungurwa guheshwa n’amaraso ye. Rom.10:8-15 ; lKor. 15:3-4 ; Tit. 2:11 ; 3:5-7

5. Ryemera umubatizo wo mu mazi menshi utegetswe ku bamaze kwihana no kwakira Yesu Kristo nk’Umukiza n’Umwami wabo. Mat.28:19 ; Mark. 16:16 ; Ibyak. 10:17-48

6. Ryemera umubatizo w’Umwuka Wera. Ibyak. 2:4-8 ; 10:44-46 ; 19:6

7. Ryemera impano zose z’Umwuka Wera, n’ubuyobozi bwose bwose bw’imirimo y’ltorero nk’uko buvugwa mu Isezerano Rishya. Ef.4 :11-12 ; 1Kor. 12:1-31

8. Ryemera ubwere bw’ubugingo (mu bitekerezo, mu magambo no mu myifatire) mu kumvira itegeko ry’Imana “Mube abera ». 1Pet.1 :15-16 ; 1 Tes.5:23-24 ; Heb. 12:14 ;

9. Ryemera ko Imana ikiza indwara mu buryo bw’igitangaza, ni ukuvuga gukirishwa igitambo cya Yesu ku musaraba. Yes. 53:4-5 ; Mat. 8 :16-17 ; Mark. 16:16-17 ; Yak. 5:14 ; 1Pet. 2:24

10. Ryemera Ifunguro Ryera rikurikije urugero Kristo yahaye abigishwa be : Umutsima nk’urwibutso rw’umubiri we, n’igikombe nk’urwibutso rw’amaraso ye y’Isezerano Rishya ku bizera bose kugeza ku kugaruka k’Umwami wacu. Luk.22 : 14-20 ; Mat.26:26 ; 1Kor.11:23-32.

11. Ryemera kugaruka kwa kabiri k’Umwami wacu Yesu Kristo mbere y’ubwami bw’imyaka igihumbi (aje kujyana umugeni we). Ni ibyiringiro by’umugisha imbere y’uwizera wese. 1lKor.15:20-24 ; 1Tes. 4:13-17 ; Ibyah.20:4-5

12. Ryemera no kugaruka kwa Yesu aje gucira imanza abazima n’abapfuye. Ryemera n’igihano cy’iteka cy’abatanditse mu gitabo cy’ubugingo. Ibyak. 10:42 ; Mat. 25:46 ; Ibyah.20:11-15

Christian N.

Kanda hano udukurikire kuri Facebook na Twitter

Ibitekerezo

Emmy - 27/01/2018 saa 03:22

Wowe uvugako Itorero ryacu rya ADEPR abaririmo bataryishyimiye uribeshya cyane. Turaryemera kdi riratunyuze. Ahubwo utarikunda aririmo abayiyanga ubwe kandi ntibinatangaje kuko nabazaga bakurikiye Yesu siko bamukundaga bose. Mwibuke ko harinabazaga bishakira imitsima gusa.
Kanda hano umusubize

janier - 2/04/2018 saa 09:54

ibyonukuri pe
Kanda hano umusubize

janier - 2/04/2018 saa 09:55

ibyonukuri pe
Kanda hano umusubize

Harerimana Emmanuel - 26/01/2018 saa 07:16

Niba bavuga ko bemera amategeko y'Imana uko ari icumi ( Kuva 20,1-15) nibashyireho n'ihame ryerekeranye n'Itegeko rya 4 ribwira abantu bose kweza Umunsi wa 7 w'Isabato (Kuva 20:8)
Kanda hano umusubize

BarajiginywaJeandeDieu - 13/03/2018 saa 06:47

KwezaIsabatoSukuvuga Umunsiwa7SukuvugaKucyumweru cg Idjuma,Ahubwo=Nibawizerako Uwitekayagupfiriye akakuzuura, mubapfuye akaguh'agakizakubuntu, Ugombakumenyako Ugombakubahabirikumutimawawe umunsiw'isengesho Lyera Akaba ariwomunsiwawe.
Kanda hano umusubize

Nkuriyingoma Theophile - 24/01/2018 saa 03:39

Karake yavuze ko tudasenga Imana imwe ahubwo twemera ubutatu kandi bibiliya itabwemera yifashisha matayo 4:10 ariko matayo28:19 havuga umubatizo wo muri ubwo butatu bivuze ko atazi Imana imwe mu butatu bidakuraho ko Imana ari imwe ahubwo ibyo byabayeho mu gucungura umuntu ndetse no kwibanira nawe
Kanda hano umusubize

BABARIRA PAUL - 25/01/2018 saa 12:12

IMANA IDUSANGE. IVYO NAKA NA NAKA BAVUGA, BEMERA, BAKORA; BAZABIBAZWA. KORA IVYAWE UZABAZWA. BIBIRIYA NIYO MUYOBOZI. KUBA KRISTO :"YESU NIWE NZIRA, UKURI, N' UBUGINGO AMEN
Kanda hano umusubize

simeon - 29/01/2018 saa 06:54

Ukonukuri yesu niwe nzira nukuri kandi kubaha uwiteka nibwo bwenge likindi burimuntuwese abe uwejejwe mwtorero iryariryo ryose kuko uwejejwe atazabona umwamimana murakoze Imama ibarinde
Kanda hano umusubize

simeon - 29/01/2018 saa 06:54

Ukonukuri yesu niwe nzira nukuri kandi kubaha uwiteka nibwo bwenge likindi burimuntuwese abe uwejejwe mwtorero iryariryo ryose kuko uwejejwe atazabona umwamimana murakoze Imama ibarinde
Kanda hano umusubize

Nkuriyingoma Theophile - 24/01/2018 saa 03:38

Karake yavuze ko tudasenga Imana imwe ahubwo twemera ubutatu kandi bibiliya itabwemera yifashisha matayo 4:10 ariko matayo28:19 havuga umubatizo wo muri ubwo butatu bivuze ko atazi Imana imwe mu butatu bidakuraho ko Imana ari imwe ahubwo ibyo byabayeho mu gucungura umuntu ndetse no kwibanira nawe
Kanda hano umusubize

akaje - 23/01/2018 saa 14:58

ibyo ni byiza ikibazo nuko batabikomeje
Kanda hano umusubize

Karake - 23/01/2018 saa 14:24

Ni byiza kutugezaho Imyemerere nshingiro 12 ya ADEPR.Ariko hari aho ntemeranya nawe. Urugero,uravuga ngo "abakiristu bo muri ADEPR bumva banezererewe n’itorero ryabo". Ntabwo aribyo.Tuganira n'abayoboke ba ADEPR benshi kandi tugasoma n'ibyo bandika hano ku mbuga.Benshi usanga batishimye kubera imyitwarire mibi y'Abayobozi babo.Ndatanga urugero.Abayoboke ba ADEPR hafi ya bose batanze amafaranga yo kubaka Hotel DOVE.Ariko babajwe cyane no kumva ko yanyerejwe n'Abayobozi babo ndetse bakabifungirwa.Ni gute bakishima?Ku ngingo ya 2,uravuga ko ADEPR yemera Imana imwe rukumbi ishobora byose.Ntabwo aribyo.ADEPR,kimwe n'andi madini menshi,asenga imana data,imana mwana n'imana mwuka wera (ubutatu).Nyamara n'iryo jambo UBUTATU ntariba muli Bible.Ryahimbwe n'umugatolika witwaga Tertullien.Imana ishoborabyose ni imwe gusa,yitwa Yehova.Naho Yesu akaba "umugaragu w'imana" (Ibyakozwe 3:13),kandi akaba "ikiremwa cya mbere cy'imana" (the first born of all creatures).Bisome muli Abakolosayi 1:15.Wibuke ko muli Matayo 4:10,YESU yatubujije kumusenga,ahubwo adusaba "gusenga se wenyine".Yivugiye ko SE amuruta (Yohana 14:28)
Kanda hano umusubize

Donat U. - 24/01/2018 saa 07:54

Ijambo ry'Imana rirasobanutse: Itangiriro 1:26 Imana iravuga iti "Tureme umuntu agire ishusho yacu ase natwe, batware amafi yo mu nyanja, n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere, n'amatungo n'isi yose, n'igikururuka hasi cyose." Yohana 1:1-12 Mbere nambere hariho Jambo; Jambo uwo yahoranye n'Imana kandi Jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere. Ibintu byose niwe wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari Umucyo w'abantu. Uwo Mucyo uvira mu mwijima, ariko umwijima ntiwawumenya. .... Yari mu isi ndetse niwe wayiremye, nyamara ab'isi ntibamumenya. Yaje mu bye, ariko abe ntibamwemera. Icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abakorosayi 1:16 Kuko muriwe ari mo byose byaremewe, ari ibyo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi, ibiboneka n'ibitaboneka, intebe z'ubwami n'ubwami bwose, n'ubutware bwose n'ubushobozi bwose. Ni we wabiremye byose kandi rero ni na we byaremewe. MWAKIRE NEZA IJAMBO RY'IMANA.
Kanda hano umusubize

BABARIRA PAUL - 25/01/2018 saa 12:28

IMANA IHABWE ICUBAHIRO. IKIBAZO SI IVYO TWIGISHIJWE! BENSHI BAHURIZA KU MANA YAREMYE . TWUMVIYE IYO MANA , IGOROROKA BITANGAJE; TUGASHIMWA NAYO; IVY'ABANTU BIDUTWAYE IKI. KO BENSHI BAVUGA N' IBITARI VYO, BABISHAKA, BABIZI( IBIGIRANKANA) MBEGA AKAGA(ISHYANO)!!!
Kanda hano umusubize

BABARIRA PAUL - 25/01/2018 saa 12:18

HAHIRWA UWABABARIWE IVYAHA. IGIKENEWE NIBA WUMVA ARI IVYO WOWE USHAKA IMANA IKUGIRIRE NEZA. IMANA SI UMUNTU NGO YIBESHE. IVYAYO VYOSE BIRATUNGANYE. IVYO BURI MUNTU YEMERA ;;NI WE!! IVYO IMANA IDUSHAKAHO NIVYO VYIZA.
Kanda hano umusubize

Charles - 23/01/2018 saa 13:34

Ibi ndabona nta gishya cyabo, bakopoye Credo ya Kiliziya Gatolika ntagatifu kandi ishingiye ku Ntumwa. Ku bavukiye mu kwemera kwa ADEPR bo ntawabaveba. Ariko abahakanye umubyeyi wabo Kiliziya Gatolika hari igihe bazâbazwa impamvu batatanyije intama za Yezu essence ngo "bose babe umwe Dear nk'uko njye nawe turi umwe".
Kanda hano umusubize

Karori - 23/01/2018 saa 18:53

Charles, ibyo uvuga si ugufana Gatolika ubuhagazeho. 1. ngo guhakana umubyeyi 2 gutatanya intama. ndumva nta mu kristu uhakana ko Marie yabyaye Yesu kandi ko Yosefu yamureze bombi batoranyijwe kurera Yesu cg Yezu uziko mu gifaransa no mucyongereza ari 1. Gutatanya intama ni ibindi bindi kuko ubanza kuba umwungere, cg uri intama mu zindi. Jyewe nasengeye muri Gatorika ni mihango yabo nari nyizi yose.ariko wibuke ko muri gatorika kizira kubaza, ariko jyewe ukuntu bakubwira ngo kunywa inzoga (dukeyi) si icyaha....ugasanga nibindi byaha bitoboto byuririyeho, umuntu arabimenyereye.Umaze kwisomera bibiliya, ngo ni je nzira, ndi irembo....ni Christu gusa twahawe uhuza Imana nabantu...kwumva ko umutagatifu yadusabira(kenshi ni bazungu bapfuye!!!uhitaubona igituma ba sogokuru bari abagatorika ariko bagakomeza baraguza!!!). Ubusanzwe abagore bababwiye bikiramariya umubyeyi.....amaranga mutima ahita ameneka....noneho baberetse ifoto iriho umugore uteruye umwana( ngirango nkumenyeshe ko mu gihe cya Bikiramaliya nta foto cg strubtures zariho byaje 400 ans inyuma...uriya wumwana muzabaze abagiriki icyo bitaga Artemus na Temple ya Artemus nibyo byuzuye no kuri internet kuko byari ibigirwa mana. Nkwibutse ko kera abayahudi aribo Imana yari yaratoye ngo ibiyereke abandi....igihugu, ubwose bwose bwari bwifitiye ibyo busenga(urabizi kera mu rwanda, mu bashi bunyoro....bari bifitiye imana zabo(ibigirwa mana bemeraga. So kuvuga ngo ni ukuyobya intaama....
Kanda hano umusubize

BABARIRA PAUL - 25/01/2018 saa 12:00

IMANA IDUFASHE. SOMA ABAHIRIWE ARIKO;: "HAHIRWA UWABABARIWE IVYAHA" =DUHARANIRE KWEMERWA N' IMANA=. IMPAKA NTACO ZIZADUFASHA MUKUGIRA IHEREZO RYIZA. IMANA ITWEMERE
Kanda hano umusubize

amahoro - 23/01/2018 saa 09:05

Ndabona ariko ari credo yo muri KILIZIYA GATOLIKA
Kanda hano umusubize

Tanga igitekerezo

Amazina yawe

Email yawe

Igitekerezo cyawe

Niba igitekerezo cyawe kidatukana, ntigisesereze.

Gihawe ikaze.

Close X