Monaco cosmetics
Ahabanza  >>  Amakuru yose >> Amakuru mashya >> Mu Rwanda >> 

Social Mula mu gahinda gakomeye,dore icyateye se kwitaba Imana-Amafoto

Umuririmbyi Social Mula ari mu gahinda gakomeye ko kubura umubyeyi we witabye Imana ku mugoroba wo kuri uyu wa Mbere tariki ya 5 Werurwe 2018.

Social Mula ubusanzwe witwa Mugwaneza Lambert yavuze ko umubyeyi we witwa Munyaneza Claudien yashizemo umwuka ku mugoroba wo kuri uyu wa Mbere akaba yaguye mu Bitaro bya Gisirikare bya Kanombe.

Yagize ati “Yari yaje kwivuza, ni uko nyine Imana itabikunze ngo akomeze abeho, yahise yitaba Imana […] Yari asanzwe arwaye, yarimo yivuza.”

Mbere y’amasaha make ngo uyu mubyeyi ashiremo umwuka, Social Mula yari yagiye kumusura aho yari arwariye i Kanombe ndetse ngo baganiriye. Yageze mu rugo bahita bamumenyesha ko birangiye. Ati “Namusezeye nimugoroba, nari namusuye twanaganiriye.”

Umuryango wa Social Mula uraterana kuri uyu wa Kabiri ufate umwanzuro ku byerekeye n’imihango yo kumushyingura iteganyijwe kuri uyu wa Gatatu tariki ya 7 Werurwe 2018.

Umubyeyi wa Social Mula yitabye Imana nyuma y’amezi abiri umukunzi we witwa Uwase Nailla apfushije nyina.

Social Mula w’imyaka 25, asigaranye nyina witwa Mukabandora Illuminée n’abavandimwe be batatu. Iwabo no ku Rwesero mu Karere ka Gicumbi ariko ubu atuye mu Mujyi wa Kigali ari naho akorera umuziki.

Kanda hano udukurikire kuri Facebook na Twitter

Ibitekerezo

NDUMUKRISTU NDUWAYEZU - 8/03/2018 saa 08:18

DUSOBANUKIRWE YOH.6:40. Igice-2- Mu magambo make, hariya Yesu yavugaga IBY'UMUZUKO WA MBERE. Ku muzuko wa mbere, NIHO YESU AZAZURA ABAMWIZERA GUSA, Aribo bitwa "ABAPFIRIYE MURI KRISTO" Ese mwari muzi ko hazaba IMIZUKO IBIRI ? *1Tesal.4:16-17: «Kuko Umwami ubwe AZAZA amanutse ava mu ijuru... nuko ABAPFIRIYE MURI Kristo NI BO BAZABANZA KUZUKA.» >> Yesu nagaruka, AZAZURA GUSA, ABAPFIRIYE MURI WE. ( Bivuga ABAMWIZEYE, kandi bujuje ibisabwa) * Ibyah.20:5: «Uwo NI WO MUZUKO WA MBERE. Abapfuye basigaye NTIBAZUKA, iyo myaka igihumbi itarashira.» >> Umuzuko wa kabiri, uzaba nyuma cyane UWA MBERE WARABAYE. * Igihe cy'umuzuko wa mbere, nicyo gihe Yesu azaba aje kujyana UMUGENI WE nkuko yabisezeranye. *Yoh.14:2-3: «Mu rugo rwa Data harimo amazu menshi: ... , kuko ngiye kubategurira ahanyu, NZAGARUKA MBAJYANE iwanjye...» >> Ntabwo Yesu azajyana abazaba bakiriho gusa, NABAPFUYE BAZAZUKA, TUZAMUKANE MUBICU, GUSANGANIRA UMWAMI MU KIRERE. (2Tesal.4:14-17) >> Iki gihe hazazuka, kandi HAZAZAMUKA MU IJURU "ABA KRISTO " BONYINE. ( Rom.8:9) Nibo rero Yesu avuga muri Yoh.6:40: ABAZAZUKA MU MUZUKO WA MBERE, ni ABIZERA YESU GUSA.
Kanda hano umusubize

NDUMUKRISTU NDUWAYEZU - 7/03/2018 saa 18:34

DUSOBANUKIRWE YOH.6:40 Igice-2- ESE URIYA MURONGO USOBANURA IKI ? * Yesu NTIYAVUGAGA ABANTU BOSE, Ahubwo ubutumwa bwe bwerekeye GUSA UMUGENI WE. ( Ibi utabizi nta na kimwe asobanukiwe mu byanditswe byera). Ni nkaho Yesu avuga ,muri Yoh.14:2-3: «Mu rugo rwa Data harimo amazu menshi:... NGIYE KUBATEGURIRA ahanyu... NZAGARUKA MBAJYANE iwanjye, ngo aho ndi namwe muzabeyo.» >> AYA MAGAMBO NTABWO AREBA ABANTU BOSE: Yesu naza AZAJYANA gusa UMUGENI WE. Ni nawo MUZUKO avuga hariya. Tubwire abatabizi ko hazaba IMIZUKO IBIRI: UMUZUKO WA MBERE: Hazazuka gusa " ABAPFIRIYE MURI KRISTO": * 2Tesal.4:15-16 «... Kuko UMWAMI ubwe AZAZA, amanutse ava mu ijuru... nuko ABAPFIRIYE MURI KRISTO NI BO BAZABANZA KUZUKA ...» >> ABAPFIRIYE MURI KRISTO, NIBO BAZABANZA KUZUKA, abandi bazazuka nyuma cyane. *Ibyah.20:5: «Uwo NI WO MUZUKO WA MBERE. Abapfuye basigaye NTIBAZUKA, iyo myaka igihumbi itarashira.» >> Yoh.6:40; Yoh.14:2-3; 2Tesal.4:15-17, Aha hose havuga iby'UMUZUKO WA MBERE uzaba GUSA " UW'ABAPFIRIYE MURI KRISTO". >> Abapfuye bandi, BOSE BAZAZUKA MU MUZUKO WA KABIRI, bacirwe imanza z'ibyo BAKOZE BATARI BAPFA. (Bakiri mu mubiri): >> Abakoze ibyiza bahembwe, abakoze ibibi bahanwe. *2Kor.5:10: «Kuko TWESE dukwiriye kuzagaragarizwa IMBERE Y'INTEBE Y'IMANZA ya Kristo, kugira ngo umuntu wese ahabwe ibikwiriye IBYO YAKOZE AKIRI MU MUBIRI, ari ibyiza cyangwa IBIBI.» >> YOH.6:40, havuga ibyerekeye UMUZUKO WA MBERE (w'Abapfiriye muri Kristo), Ntabwo havuga ibyo umuzuko wa kabiri.
Kanda hano umusubize

NDUMUKRISTU NDUWAYEZU - 7/03/2018 saa 17:58

DUSOBANUKIRWE YOH.6:40 Igice-1- >>> Tujye twitondera ibyanditswe byera, NTABWO BIGOMBA GUSOBANURWA mu buryo BWIVUGURUZA. Yoh.6:40: «... UMUNTU wese witegereza UMWANA AKAMWIZERA, ahabwe ubugingo buhoraho, nanjye NZAMUZURE ku munsi w'imperuka." >> Uyu murongo nabonye Mwenedata KABERA, awusobanura nabi cyane, avuga ko usobanura ko ABIZERA UMWANA w'Imana ( Yesu ) ( aribo AZAZURA GUSA. >> Uyu murongo SI BYO UVUGA rwose. * Niba wowe Kabera uvuga ko ABIZERA Yesu ARIBO AZAZURA GUSA, Ukongera ubwawe ukavuga ko ABANTU BATABWIRIJWE IBYA KRISTO ( aribo Kabera yita Abakiranirwa) BAZAZUKA !! Aha uba wivuguruje. Niba ABIZERA YESU ARIBO BAZAZUKA GUSA, Ubwo BA BAPAGANI watubwiye, bapfuye mbere Bibiliya itaraza, NTIBAZAZUKA, KUKO BATIGEZE BIZERA YESU !! >> Yesu aramutse koko azazura abamwizera gusa, ABAPAGANI BATAMUMENYE NTIBAZAZUKA, KUKO BATAMWIZEYE. ESE URIYA MURONGO ( Yoh.6:40) USOBANURA IKI ?
Kanda hano umusubize

NDUMUKRISTU NDUWAYEZU - 7/03/2018 saa 07:56

ESE ABAKIRANIRWA NTIBAZAZUKA ? Igice-5- ESE ABANTU BAZAZUKA HAGENDEWE KUKI ? *Mbere yo gusubiza ikizashingirwaho ngo ABANTU BAZUKE, ni ngombwa kumanza kwibaza IMPAMVU BAPFA: ESE ABANTU BAPFA KUBERA IKI ? Ese biterwa n'IBYAHA BYABO ubwabo bakora ? Oya rwose. Ari ibyo, URUHINJA NTIRWAPFA, kuko nta kibi ruba rwagakoze. >> Dupfa kubera ICYAHA CYA ADAMU, kandi TWESE turapfa, ibyo twakora byose byaba byiza ,byaba ibizira. >> Kuko tudapfa kubera ibyaha byacu, NO KUZUKA, SI IBYAHA BYACU BIZASHINGIRWAHO, ahubwo TWESE TUZAZUKA, KUBERA YESU KRISTO. *1KOR.15:21-22: «kuko ubwo URUPFU rwazanywe n'umuntu, ni ko no KUZUKA kw'abapfuye kwazanywe n'umuntu. Nk'uko BOSE bokojwe gupfa na Adamu, ni ko BOSE bazahindurwa bazima na Kristo.» >> ESE BOSE bapfa kubera Adamu ? Yego rwose. >> ESE BOSE BAZAZUKA KUBERA KRISTO ? Yego rwose. ( Uvuga oya, NTABWO YEMERA IBYANDITSWE BYERA , Ahubwo yemera ibinyoma by'idini ye) UMWANZURO. *Abaheb.2:9: «ahubwo tubona YESU... ku bw'umubabaro W'URUPFU yapfuye, kugira ngo ku bw'ubuntu bw'Imana ASOGONGERERE abantu BOSE urupfu.» >> Yesu YASOGONGEREYE ABANTU BOSE URUPFU, kugirango BOSE bazazuke. (yego : " BOSE" ) Hanyuma Buri wese abazwe ibyo yakoze AKIRI MU MUBIRI, bityo ahembwe cga ahanwe. *2Kor.5:10: «Kuko TWESE, dukwiriye kuzagaragarizwa imbere Y'INTEBE Y'IMANZA YA KRISTO, kugira ngo umuntu WESE ahabwe ibikwiriye ibyo YAKOZE AKIRI MU MUBIRI, ari ibyiza cyangwa IBIBI.»
Kanda hano umusubize

NDUMUKRISTU NDUWAYEZU - 7/03/2018 saa 06:46

ESE ABAKIRANIRWA NTIBAZAZUKA ? Igice-4- GUHAKANA KO ABAKIRANIRWA BAZAZUKA NI UGUHAKANA INYIGISHO Y'IBANZE YA GIKRISTU. * Heb.6:1-2: «Ni cyo gituma dukwiriye kuba turetse guhora mu BYA MBERE BYA KRISTO, tukigira imbere... twe kongera gushyiraho URUFATIRO... ari rwo KWIHANA... KWIZERA Imana, KUBATIZWA... KURAMBIKWAHO IBIGANZA, no KUZUKA kw'abapfuye, N'IBY'URUBANZA...» >> Mu nyigisho 6 Z'IBANZE ( Z'URUFATIRO) za Kristo, Nk'uko Pawulo azitubwira muri Heb.6:1-2, harimo no KUZUKA KW'ABAPFUYE, N'URUBANZA ruzakurikira uko kuzuka. *Heb.9:27: «Kandi nk'uko abantu bagenewe GUPFA rimwe, HANYUMA yaho hakaza URUBANZA.» >> Abakiranutsi barapfa, n'Abakiranirwa bagapfa, Ariko nyuma yaho HAZAZA URUBANZA. Ntabwo hazazuka Abakiranutsi gusa, N'ABAKIRANIRWA BAZAZUKA. Bose bacirwe URUBANZA rw'ibyahishwe byaho. * ESE UMUKIRANUTSI NI NDE ? UMUKIRANIRWA NI NDE ? >> Twibutse ko NTA MUKIRANUTSI nyawe by'ukuri N'UMWE uri mu isi. *Umubwiriza.7:20: «Ni ukuri NTA MUKIRANUTSI uri mu isi, ukora neza ntacumure.» >> ABAKIRANUTSI ni abantu BAGERAGEZA gukora ibyiza UKO BASHOBOYE KOSE, uko bemezwa n'imitima nama yabo, (imitima ihana) (Nibyo Pawulo yigisha mu magambo yumvikana neza — mu Rom.2:12-16) * ABAKIRANIRWA rero barumvikana rwose abo ari bo: NI ABANTU BIBEREYE MU BY'ISI GUSA, batitaye na gato ku by'Imana no gukiranuka , BASHIMISHWA NO KWINEZEZA batarobanuye ibyiza n'ibibi. >> NGABA ABAKIRANIRWA . ( N.B. Niba hari umvuguruza kuri iyi DEFINITION mvuze, NADUHE INDI turebe, agendeye no mu Rom.2:12-16) >> ESE ABA BAKIRANIRWA BAZAZUKA ? Yego rwose. *Ibyakozwe.24:15: «Kandi niringiye... yuko HAZABAHO KUZUKA kw'abakiranutsi N'ABAKIRANIRWA.»
Kanda hano umusubize

KABERA - 7/03/2018 saa 10:19

Ndasubiza wowe witwa NDUMUKRISTU NDUWAYEZU.Ntabwo abantu bose bazazuka.Muli Yohana 6:40,YESU yavuze ko ku Munsi w'Imperuka,azazura gusa "abantu bamwizera".Nukuvuga abantu bakora ibyo imana ishaka gusa.Icyo gisubizo kirasobanutse neza.Naho ABAKIRANIRWA Bible ivuga bazazuka,ni abantu ba kera bapfuye Bible itari yaza ngo bamenye imana nyakuri.Abo ngabo bazazuka bigishwe mu Myaka Igihumbi ivugwa mu Byahishuwe,ubwo YESU azaba ariwe utegeka isi (Ibyahishuwe 11:15).Abazanga kumvira imana,izabarimbura. Ngaho nawe byibaze.Urumva ADAMU,YUDA,GAHINI,...imana yabazura,hanyuma ikongera kubica?Imana iducira urubanza rimwe gusa,iyo tubwirijwe ibyo Bible ivuga,tukanga kumva.Niyo mpamvu Bible isobanura ko ku Munsi w'imperuka izica abantu bose bakora ibyo itubuza (Yeremiya 25:33).
Kanda hano umusubize

NDUMUKRISTU NDUWAYEZU - 7/03/2018 saa 13:45

REKA NSUBIZE KABERA: Ibisobanuro byawe ni iby'abantu, NTABWO ARI IBY'IMANA, Kuko NTA NA HAMWE BYANDITSE muri Bibiliya: .1. Uti: "ABAKIRANIRWA, n'abantu BA KERA ba MBERE YUKO BIBILIYA IZA, Batigishijwe Ibyanditswe byera". >> DUHE UMURONGO WA BIBILIYA UVUGA IBI. Uri he ? (Nuwubura, umenye ko ari amagambo y'abantu. Kandi umenye ko uwigisha AMATEGEKO Y'ABANTU, ijambo ry'abantu, aryita iry'Imana ASENGERA UBUSA- Mat.15:9). .2. Soma ubusobanuro Pawulo atanga bw'ABAKIRANUTSI muri Rom.2:12-16, Cyane cyane umurongo wa 13,14, na 15, uhasome witonze rwose, URABONA KO N'ABAPAGANI NABO BARIMO ABAKIRANUTSI, BAZAHABWA UBUZIMA BW'ITEKA, Kandi ko gukiranuka atari ukwigishwa amategeko yo mu byanditswe, Ko N'UKURIKIZA UMUTIMA UHANA WE, (umutimanama) AZABARWA NK'UMUKIRANUTSI. .3. Uti: " URUBANZA RURI KUBA UBU, IYO UMUNTU ABWIRIJWE IJAMBO RY'IMANA" >> Zana umurongo uvuga ibi bintu: uri he ? .4. Ibyanditswe byerekana ko URUBANZA RUZACIBWA NYUMA Y'UMUZUKO. Ntabwo rucibwa mbere y'umuzuko * Abaheb.9:27: «Kandi nk'uko abantu bagenewe gupfa rimwe, HANYUMA YAHO hakaza URUBANZA.» .5. KO NTACYO WAVUZE KURI YA NDAHIRO Y'IMANA, dusoma muri Rom.14:10-14? AMAHORO !
Kanda hano umusubize

NDUMUKRISTU NDUWAYEZU - 7/03/2018 saa 06:10

ESE ABAKIRANIRWA NTIBAZAZUKA ? igice-3- ABANTU BOSE BAZAZUKA BACIRWE IMANZA Z'IBYO BAKOZE BAKIRI MU MUBIRI. Dore ibyanditswe byera byinshi cyane bibihamya: * 1Kor.5:10: «Kuko TWESE dukwiriye kuzagaragarizwa IMBERE y'intebe Y'IMANZA ya Kristo, kugira ngo umuntu wese AHABWE IBIKWIRIYE IBYO YAKOZE akiri mu mubiri, ari ibyiza cyangwa IBIBI.» *Mat.12:35-36: « Kandi ndababwira yuko IJAMBO ry'impfabusa ryose abantu bavuga, BAZARIBAZWA ku munsi w'amateka. Amagambo yawe ni yo azagutsindishiriza, kandi n'amagambo yawe NI YO AZAGUTSINDISHA .» >> Yesu ati "BAZAYABAZWA ku munsi w'amateka", ba bahamya bo bati: " NTIBAZAZUKA". >> None se ABIRWA BIVUGIRA AMAGAMBO Y'UMWANDA, BATAZUTSE bazabazwa ibyo bavuze gute ? *Umubwiriza.12:24: «Kuko Imana izazana umurimo wose MU MANZA, N'IGIHISHWE CYOSE, ari icyiza cyangwa IKIBI» *Mariko.4:22: «Kuko ari NTACYAPFURITSWE kitazagaragara, cyangwa ICYAHISHWE KITAZAMENYEKANA.» *Rom.2:12-16: «... ABAPAGANI badafite amategeko y'Imana, iyo bakoze iby'amategeko ku bwabo baba bihindukiye amategeko nubwo batayafite, bakagaragaza ko umurimo utegetswe n'amategeko WANDITSWE MU MITIMA YABO, ugahamywa N'IMITIMA IHANA IBABWIRIZA, igafatanya n'ibitekerezo byabo KUBAREGA cyangwa se KUBAREGURA . Kandi NI NA BYO Imana IZATANGA HO UMUGABO, ku munsi izacirira abantu ho iteka , muri Yesu Kristo, KU BYAHISHWE BYABO... » >> ESE IBYO TWAHISHE, twapfuritse, dukora TWIHISHE, bizashyirwa KU MUGARAGARO ? Yego cga Oya ? Yego rwose. >> None abo bakora ibizira BIHISHE batazutse, ibyabo byazashyirwa ku mugaragaro BADAHARI ?
Kanda hano umusubize

NDUMUKRISTU NDUWAYEZU - 7/03/2018 saa 06:04

ESE ABAKIRANIRWA NTIBAZAZUKA ? Igice-2- INDAHIRO Y’IMANA NTAKIZAYIBUZA GUSOHORA. Mu byanditswe byera dusoma ahantu hake Imana YARAHIYE. Dore kimwe mu byo Imana yarahiriye: * Rom.14:10-14: «Ariko ni iki gituma UCIRA mwene So URUBANZA ? TWESE tuzahagarara imbere Y’INTEBE Y’IMANZA y’Imana, kuko byanditswe ngo"Uwiteka aravuga ati: ’ NDIRAHIYE, AMAVI YOSE AZAMPFUKAMIRA, Kandi indimi ZOSE zizavuga ishimwe ry’Imana.’ Nuko rero umuntu WESE muri twe azimurikira ibyo yakoze imbere y’Imana.» * Imana iti: " NDIRAHIYE, AMAVI YOSE AZAMPFUKAMIRA, N’INDIMI ZOSE...» >> None abapfuye bose batazutse, IYI NDAHIRO Y’IMANA YAZASOHORA ITE ? * Yemwe abamamaza ko ABAKIRANIRWA BATAZAZUKA, MUDUSOBANURIRE UKUNTU IYI NDAHIRO y’Imana YAZASOHORA ABANTU BOSE BATAZUTSE. Kandi NIBIBANANIRA, mwemere ko mwibeshye, muhindure, mumfashe kwamagana icyo kinyoma kinuka kivuga ko Abakiranirwa BATAZAZUKA.
Kanda hano umusubize

NDUMUKRISTU NDUWAYEZU - 7/03/2018 saa 06:00

ESE ABAKIRANIRWA NTIBAZAZUKA ? Igice-1- Uyu munsi ndavuga kuri iyi nyigisho benedata b’Abahamya bahora bamamaza ngo: "ABIBERA MU BY’ISI NTIBAZAZUKA, IYO BAPFUYE BIBA BISHIZE" >>IKI NI IKINYOMA KINUKA: Ukuri ni uku: ABANTU BOSE BAKANDAGIYE KURI IYI SI BAZAZUKA. Yego, bose: Baba ABAKIRANUTSI, baba ABAKIRANIRWA,bose bazazuka. Dore ibyanditswe byera bibihamya: *Ibyakozwe.24:15: «Kandi niringiye Imana, ntegereje icyo aba na bo bategereza, yuko HAZABAHO KUZUKA kw’abakiranutsi N’ABAKIRANIRWA .» >> ESE ABAKIRANIRWA BAZAZUKA ? Yego rwose. Ese ABAKIRANIRWA ni bantu ki ? NI ABANTU BIBERA MU BY’ISI. >> UWIGISHA ko ABAKIRANIRWA BATAZAZUKA, ABA ASIRIBANZE ku mugaragaro ijambo ry’Imana ryo mu Ibyak.24:15. N’ahandi henshi tuza kureba mu bindi bice.
Kanda hano umusubize

Kanakuze - 6/03/2018 saa 13:56

Ndasubiza wowe witwa NDUMUKRISTU NDUWAYEZU,nunganira KABARE.Niba koko uri "umukristu",uzi neza yuko YESU yafataga Umukristu nyakuri nk'umuntu utandukanye n'abisi,nukuvuga abantu bibera mu byisi gusa,ntibite ku byerekeye imana (Yohana 15:18,19).Bible itubuza gukunda ibyisi,kuko abantu bakunda ibyisi bagakabya,Bible ivuga ko batazabona Ubuzima bw'iteka (1 Yohana 2:15-17).Kutabona ubuzima bw'iteka,nta kindi bivuga uretse "kutazazuka "ku Munsi w'imperuka.Niba ufite ukundi ubyumva,bidusobanurire.Imirongo myinshi ya Bible,isobanura neza ko imana ifata abibera mu byisi gusa nk'ABANZI bayo (Yakobo 4:4).Niba ibafata nk'abanzi bayo,birumvikana ko itazabazura.Dore izindi ngero zerekana ko abantu bibera mu byisi gusa ntibashake imana bazarimbuka.Ku gihe cya NOWA,imana yishe abantu bose bali batuye isi,kubera ko batitaga ku bintu by'imana.NOWA yarababwirizaga bakanga kumva (Matayo 24:37-37).Harokotse abantu 8 gusa bitaga ku bintu by'imana.Imana kandi yishe abantu bose bali batuye Sodomu na Gomora kubera ko batitaga ku byerekeye imana.Ngo barubakaga,baracuruzaga,barahingaga ntibite ku byerekeye imana (Luka 17:28-30). Niba koko uri umukristu,ubona ko abantu b'iki gihe bibera mu byisi gusa,kandi na Bible irabivuga.Kuli wowe imana izabahemba iki?? Kubazura??Ubwo niko ubyumva ariko bitandukanye nuko Bible ivuga.
Kanda hano umusubize

NDUMUKRISTU NDUWAYEZU - 7/03/2018 saa 05:29

Ariko NTA MURONGO NUMWE W'IBYANDITSWE uduhaye WEREKANA KO "ABIBERA MU BY'ISI BATAZAZUKA"! Urabaza uti " ABAKORA IBIZIRA, NONEHO BAZAHEMBWA ? " Oya rwose. Bazahanwa. Bibiliya niyo TUGOMBA KWEMERA ,si ubwenge bwacu , cga INYIGISHO Z'IDINI. HEJURU ngiye gushyiraho ikigisho kirekire cyerekana uko Bibiliya ibivuga. UKOSORE IBYO UBONA BITARI BYO. (Niba koko uri umukristo w'ukuri) AMAHORO !
Kanda hano umusubize

ndayishimiye - 6/03/2018 saa 13:39

Bible ivuga ko dukwiye gukora dusenga
Kanda hano umusubize

Rusagara chantal - 6/03/2018 saa 12:42

Twifatanyije nawe mukabuga .gsa komera kd ukomeze n'umuryango wae.kd abafana bawe Twifatanyije namwe. I mana imwakire mubayo
Kanda hano umusubize

Rusagara chantal - 6/03/2018 saa 12:42

Twifatanyije nawe mukabuga .gsa komera kd ukomeze n'umuryango wae.kd abafana bawe Twifatanyije namwe. I mana imwakire mubayo
Kanda hano umusubize

Rusagara chantal - 6/03/2018 saa 12:42

Twifatanyije nawe mukabuga .gsa komera kd ukomeze n'umuryango wae.kd abafana bawe Twifatanyije namwe. I mana imwakire mubayo
Kanda hano umusubize

kabare - 6/03/2018 saa 04:59

POLE Social MULA.Ihangane kabisa kuko twese niho tujya.Kubura umubyeyi birababaza cyane.Nkuko Bible ivuga,mu isi nshya dusoma muli 2 Petero 3:13,indwara n'urupfu bizavaho burundu (Ibyahishuwe 21:4).Gusa nta hantu na hamwe Bible yigisha ko umuntu upfuye aba yitabye imana.Dore uko Bible yigisha ku Rupfu.Upfuye ntabwo aba yumva (Umubwiriza 9:5).None se yakitaba imana gute kandi atumva?Urugero:Igihe Yakobo bamubwiraga ko umuhungu we witwaga YOZEFU yapfuye,ntabwo yavuze ko umwana we yitabye imana.Ahubwo yavuze ko azasanga umwana we mu gitaka (Itagiriro 37:35).ADAMU amaze gukora icyaha,imana yamubwiye ko azapfa,agasubira mu gitaka (Itangiriro 3:19).Ntabwo yamubwiye ko azitaba imana nkuko amadini yigisha.Urugero rwa 3:Igihe Yobu yibazaga uko bizagenda napfa,yavuze ko “azategereza” umuzuko (Yobu 14:14,15). Bible yigisha ko upfuye yakoraga ibyo imana idusaba,azazuka ku munsi wa nyuma,agahembwa ubuzima bw'iteka muli paradizo (Yohana 6:40).Abantu bapfa biberaga mu byisi gusa,biba birangiye batazazuka.Niba koko iyo dupfuye tuba twitabye imana,UMUZUKO ntabwo wazabaho.Ikindi kandi,twajya dukioresha umunsi mukuru ko umuntu wacu yitabye imana.Kuki se turira aho kwishima?
Kanda hano umusubize

NDUMUKRISTU NDUWAYEZU - 6/03/2018 saa 09:03

"ABANTU BAPFA BIBERAGA MU BY'ISI GUSA, BIBA BIRANGIYE, NTIBAZAZUKA" Ese KABARE, ayo magambo uvuga YANDITSE HE muri Bibiliya ? DUHE nibura umurongo UMWE wa Bibiliya, uvuga ko ABIBERA MU BY'ISI BATAZAZUKA. ( Njye ndahamya ko NTA NA HAMWE BIBILIYA IVUGA IBINTU NKIBYO) Kandi UNAWANDUKURE, ntuturangire gusa, ngo ni aha naha. (utadupfunyikira amazi, ukaduha umurongo uvuga ibindi) Kandi uwo murongo nuwubura, umenye ko iyo nyigisho yanyu ivuga ko ABIBERA MU BY'ISI BATAZAZUKA, ARI IKINYOMA kinuka. Gira Amahoro.
Kanda hano umusubize

Tanga igitekerezo

Amazina yawe

Email yawe

Igitekerezo cyawe

Niba igitekerezo cyawe kidatukana, ntigisesereze.

Gihawe ikaze.

Close X