Monaco cosmetics
Ahabanza  >>  Amateka n’umuco >> 

Sobanukirwa byinshi ku mateka y’iby’Intambara yo ku Rucunshu

Uretse intambara zagiye zibaho mu Rwanda rwa Gasabo zijyanye no kurengera ubusugire bw’igihugu, hagiye habaho n’intambara z’izungura zijyanye n’abarwaniraga Ingoma. Nyuma haza kuziraho n’intambara rukunduzi yitiriwe Rucunshu kuko ariho yabereye.

Byatangiriye i Ngeli muri Nyaruguru. Rwabugili yateganyije umusimbura. Uwo yahisemo ni umwe mu bana be b’icyitiriro ariwe Rutalindwa. Nibwo Kigeli IV Rwabugili amwimitse, imihango yose irubahirizwa, aherezwa “inyonga” ari byo bimenyetso by’ubwami, yitwa Mibambwe IV Rutalindwa.

Rutalindwa kimwe na Baryinyonza, Karara na Burabyo, bari abana b’abazanano. Rwabugili yacyuye Nyiraburunga (umukonokazi) wari mubyara we, atwara n’abo bana abita abe nk’uko umuco wari uri. Se w’abo bana, Gacinya ka Rwabika rwa Gahindiro, araceceka ngo atahagwa. Rutalindwa yimitswe afite imyaka nka 22 kandi afite abana 3, Nyamuheshera, Sekarongoro na Rangira.

Irage ry’abami n’umurage w’ingoma (ni kimwe mu bice byari bigize ubwiru), Rwabugili abishinga Abiru b’inkoramutima abari bari muri iryo yimikwa ni nka Bisangwa bya Rugombituri na murumuna we Sehene na Mugugu wari n’umutware w’ingabo Abarasa, abashinga kuzashyigikira Mibambwe IV Rutalindwa, anabaraga iby’izungura.

Nyina wa Rutalindwa ariwe Nyiraburunga yari yarishwe na Rwabugili mu mubare w’abo yishe ahorera nyina Murorunkwere. Ibyo byatumye Rwabugili aha Mibambwe IV Rutalindwa “umugabekazi w’umutsindirano” ariwe Kanjogera bamwe bitaga Kanzogera. Abiru n’abasizi bahise babwira Rwabugili ko arikoze, ko ashoje intambara.

Dore impamvu : Itegeko ry’ubwiru ryagengaga izungura ryagenaga ko ubwami mu by’ukuri budahabwa umwana w’umwami uzungura, ahubwo buhabwa bumwe mu bwoko bwitwa Ibibanda((bakurikije umwuka wa politiki n’inyungu z’Abiru) ; ni ukuvuga amoko yavagamo abagabekazi ariyo Abaha, Abakono, Abega (ni yo y’ingenzi) n’Abagesera (ubu bwoko bwiyongereyeho mu buryo butunguranye). Umugabekazi w’umugeserakazi ni umwe rukumbi, ariwe Nyirakigeli III Rwesero nyina wa Kigeli III Ndabarasa

Rujugira yamukuye mu Bagesera Abazirankende b’i Gisaka, aho yari yarahungiye ubusazi bwa se, Yuhi III Mazimpaka. Ibibanda bikomeye rero ni bitatu. Kugeza igihe Rutalindwa yimikiwe na Rwabugili, ubwoko bw’Abakono bwari bukomeye kuko bwavuyemo abagabekazi batatu aribo Nyirakigeli I Nyankuge nyina wa Mukobanya, Nyirayuhi III Nyamarembo nyina wa Mazimpaka, Nyirakigeli IV Murorunkwere nyina wa Rwabugili.

Nyina wa Rutalindwa, ari we Nyiraburunga, na we yari Umukonokazi, ariko yarapfuye. Umugabekazi w’icyitiriro Nyiramibambwe IV Kanjogera yari Umwegakazi kandi uwo mwene Rwakagara (igisekuru cy’Abakagara) akaba inkundwakazi bikabije ya Rwabugili.

Amwe mu makosa bashyira kuri Rwabugili ni aya :

- Gutsindira umwami amuha Kanjogera ho umugabekazi badafite aho bahuriye, kandi n’uwo mukobwa akomoka mu bwoko butanga abagabekazi kandi bukomeye ;
- Kuba uwo Nyiramibambwe IV Kanjogera nawe yari afite umuhungu w’ubura bwe yabyaranye na Rwabugili witwa Musinga.

Abega babonye Rwabugili akoze ibyo, bariyamirira bati “ni mumureke ingoma itashye i Bwega, igisigaye ni uguhirika Rutarindwa, hakima umwana wacu ariwe Musinga”. Uwo mugambi wacuzwe ahanini na Kanjogera na basaza be Kabare na Ruhinankiko n’umuhungu wabo Rwidegembya rwa Cyingenza cya Rwakagara.

Uburyo bakoresheje akaba ari ubu bukurikira :

Ubwa mbere : Kumwomoraho amaboko ya bamwe mu bamushyigikiye aribo : Bisangwa, Sehene, Mugugu wa Shumbusho na Muhamyangabo.

- Bisangwa yoherejwe i Shangi kurwanya abasirikari bari baravuye muri Kongo yari ubukonde bwa Lewopolidi II, umwami w’Ababiligi, bayobowe na Liyetona Sandrart. Bisangwa arahagwa mu gihe bamwe bahungaga barimo bene Rwabugili, we ati “mpunze mva mu mahanga ngana i Rwanda, byakumvikana, none ubwo ndi mu Rwanda ahandi nahunga ngana ni he ?”. Nuko yanga guhemuka, yiyahura asatira Umubiligi liyetona Sandrart, amukubita isasu mu gahanga, Bisangwa agwa aho, amaze kuvuga ngo “uwanyoye amata y’ibwami ayishyuza amaraso”. Yari umutware w’Ingangurarugo.

- Sehene wari umaze kugabana ibya mukuru we Bisangwa. agira inama Mibambwe IV Rutalindwa yo kwikiza Musinga amwica, kugira ngo ijuru ry’ibwami ryari ryuje ibihu by’inzangano n’ubutiriganya ritamuruke, ariko biba kugosorera mu rucaca : Mibambwe IV Rutalindwa yumvaga atatinyuka kwica murumuna we. Ingenza ntizatinze kubigeza ku Bega. Ni bwo Kabare ateze umutego Sehene, aramushukashuka amujyana ahiherereye, nuko amuteza abo yararitse, baramusingira baramuniga, Sehene apfa atyo nta rusaku.

- Mugugu wa Shumbusho : Kanjogera, Kabare na Ruhinankiko babanje kumwangisha umwami Rutalindwa, Rutalindwa nawe yemera amabwire kandi mu by’ukuri bari bagamije kumuvutsa amaboko ya Mugugu wari umukomeyeho anamushyigikiye. Abo Bega banashakaga kumutwara intara 2 yategekaga : Gihunya na Mirenge mu Gisaka, akahategekesha abamuhagarariye, ariko we agatura mu Burima (Nduga). Abo Bega rero bohereza ingabo zo kumutsinda iwe. Nawe agerageza kwirwanaho, abonye byanze asezerera bamwe, Abatware be bo bamukomeraho, abonye yagirijwe yanga kugwa mu maboko y’Abega, nuko yitwikira mu nzu hamwe n’abe n’abavandimwe be :
Semukamba na Karwanyi. Mugugu yari umutware w’Abasa.

- Muhamyangabo yari mwene Byabagabo akaba Umunyiginya w’umugunga. Ni we wari ushinzwe urugo rw’umwami rw’i Kigali rwacungwaga na Musomandera muka Rutalindwa. Uwo mugore yagiranye amatiku na Muhamyangabo, yumvisha umugabo we ko Muhamyangabo agomba gupfa. Koko Rutalindwa atanga uwo mutware, atangwa hamwe n’umuvandimwe we Ndabahimye n’umuhungu we Mujuguri. Muhamyangabo mu gihe bamujyanye bajya kumwica nibwo avuze iri jambo ati “ndi amakoma ngiye gusasira amakombe”. Yari azi ko Mibambwe IV Rutalindwa wari umaze kumutanga, azamukurikira bidatinze hamwe n’ibindi bikomerezwa.

Ubwa kabiri : Gushaka amaboko (abashyigikira Musinga) Kanjogera, Kabare na Rukinankiko ntacyo batakoze kugira ngo umugambi wabo wo kwica Rutalindwa utabapfubana, cyane cyane ubwo byari bimaze kugaragarako ibwami hari amacakubiri. Dore rero abo banje kwiyegereza :

- Bene Rwabugili batagize amahirwe yo guhabwa Kalinga : Kubumvisha ko ntabyo bagomba kwivangamo, ko niba badashyigikiye Musinga, byibuze batagira aho babogamira. Abo ni : Nshozamihigo umutware mu Marangara, Sharangabo umutware mu Buganza, Cyitatire umutware mu Bwanamukari ngo kandi agakundwa na Musinga na Baryinyonza murumuna wa Rutalindwa, wibeshye akemera amabeshyo y’Abega, agatatira umuvandimwe we yibwira ko we nta cyo azaba. Muhigirwa we yemeye kubogamira kuri Musinga abigize rwihishwa.

- Mu Biru : kubera ko Abiru bari bubashywe na rubanda, byari ngombwa kwiyegereza bamwe. Ibyo byatumye Abega biyegereza umutware w’Abiru bose, ari we Rukangirashyamba rwa Kanyamuhungu. Ni we wari ufite umwanya wa kabiri mu cyubahiro nyuma y’ “abami” (ni ukuvuga umwami n’umugabekazi). Rukangirashyamba yari Umutsobe w’umugarura. Abatsobe hafi ya bose babogamiye muri urwo ruhande. Rukangirashyamba yahise agabana Mirenge yo mu Gisaka.

- Mu batware : Rutishereka (Umunyiginya w’umwenegitore). Icyo gihe yari akomeye ibwami kandi yari incuti ya Kabare. Bari indatana z’inyabubiri (Muhigirwa yari yaragiriye inama Mibambwe IV Rutalindwa yo kwica Kabare na Rutishereka, ariko aranga). Abandi batware ni Rwangampuhwe na Rubasha, bakaba Abakono. Babaye nk’abagambanyi.

Ariko rero hari n’Abiru bari mu ruhande rwa Mibambwe IV Rutalindwa, nka Rutikanga rwa Nkuriyingoma (Umusindi w’umutege), umuhanga mu ntekerezo z’ubwiru.

Ubwa gatatu : gushoza urugamba

- Abega n’abanyamugambi babo bashoboraga gufata inzira yo kuroga cyangwa guhotora Rutarindwa bamutaye mu gico, bahisemo inzira y’imirwano. Ibwami bari bacumbitse i Rukaza ku musozi witwa Rucunshu (Komini Nyambuye : nko mu birometero bitanu uvuye mu majyepfo ya Kabgayi), mu gihe bagitegereje ko urugo rw’i Rwamiko (hepfo ya Shyogwe) rwuzura.

- Impamvu ingana ururo : bamwe bavuga ko kurwana byaturutse ku bana barwanaga, abandi ngo ni ku nzuki zasandajwe. Ibyo aribyo byose, impande zombi zari ziteguye kurwana, zisanganywe intwaro. Urugamba rwamaze kurema, abarwanira Mibambwe IV Rutalindwa, baba basatiriye inzu y’umugabekazi ari kumwe na Musinga, ari nako bayikikiza, bayimereye nabi ku bulyo Kanjogera yashatse kwiyahura hamwe n’umuhungu we, maze Kabare arababuza. Ubwo umugambi w’Abega wari ubapfanye iyo atahagoboka Rwamanywa rwa Milimo (akaba Umwega w’umuhenda) ari kumwe na n’ingabo ze zitwa Abatanyagwa (Abahutu) baturutse mu Budaha. Ingabo zo kwa Kabare na Musinga zibasamira hejuru, kandi bo bari baje bavunnye umwami. Ingabo zo kwa Rutalindwa zari zinaniwe, ziganzwa n’izo mu ruhande rwo kwa Musinga zari zivanzemo abafite amavamuhira. Ingoro ya Rutalindwa irakikizwa, abo kwa Musinga barayisatira, umwami abona ko byamurangiriyeho, yinjira mu nzu, abari abe barayitwika. Mibambwe IV Rutalindwa arahagwa hamwe n’umugore we Kanyonga, n’abahungu be batatu, n’abayoboke bamwe. Kabare byose abikorana ibakwe ridasanzwe, aterura Musinga amushyira hejuru, abwira imbaga ihagaze mu mirambo ati “Rubanda, dore umwami w’ukuri Rwabugirl yaraze ingoma, ni Yuhi Musinga, naho Rutalindwa yari yarigize icyigomeke cyihaye ingoma”. Bamubwiye ko ingoma z’ingabe zahiye, Kabare arasubiza ati “haguma umwami, ingoma irabazwa”.

Ngibyo muri make ibya Rucunshu : haguye abantu benshi, ari umwami, ari ibikomangoma, ari na rubanda. Nuko Abega barategeka barica barakiza.

Inkurikizi z’intambara yo ku Rucunshu n’ingaruka zayo mu Muryango w’Abanyarwanda.

Iyo ntambara rukunduzi yo ku Rucunshu yabaye itatekerejwe ihitana abantu n’ibintu byinshi,ibyo byose bigira inkurikizi nyinshi mu muryango nyarwanda.Izo nkurikizi ni izi zikurikira :

Iya mbere : Kalinga yataye agaciro. Twabonye ko ingoma Kalinga yasumbaga umwami, igahabwa icyubahiro cyihariye. Kabare we akora amahindura akomeye mu murongo wa politiki y’ubwami, ubwo yiyamiriraga ati “Haguma umwami ingoma irabazwa”. Ni ukuvuga ko ikiri ngombwa ari ukubona umusimbura, umwami (umuntu), naho ingoma ni igiti, bashobora kubaza indi.

Iya kabiri : Havutse impaka zerekeye ukuri ku bwami bwa Yuhi Musinga cyane cyane byari biturutse no ku mazina ya cyami. Ubundi byari biteganyijwe ko izina Yuhi rikurikira irya Mibambwe. Kuba rero abishe Mibambwe IV Rutalindwa barahaye Musinga izina ry’ubwami rya Yuhi, ni ukuvuga ko bemeye ko nta kundi byagenda, Rutalindwa yari umwami wemewe n’amategeko y’ubwiru. Rubanda rwo ntirwigeze rubishidikanya.

Iya gatatu : Kugororera abayoboke bashyigikiye Yuhi Musinga. Ukurikije ubwoko usanga abahazamukiye cyane ari Abega n’Abatsobe, abandi ni Abanyiginya batitabiriye gushyigikira Rutalindwa. Abakono bo babaye nk’ibicibwa mu Rwanda. Kandi koko muri bo hari abahungiye muri Uganda. Mu w’1910, Abega bavugwaga bafite imisozi hirya no hino. : Kabare, Rwidegembya, Kayondo, Rwabusisi, Mpetamacumu, Nyirinkwaya.

Iya kane : Gutsembatsemba abagome. Kuva mu w’1896 kugeza mu w’1908 Abanyiginya barishwe, abandi baranyagwa (Abakusi mu w’1905, Rwabilinda 1905), abandi bagirirwa nabi nka Kayijuka bashiririje amaso. Nuko urwango rw’Abega n’Abanyiginya rusa n’urubaye akaramata, ruba iciro ry’umugani.

Iya gatanu : Ibwami havutse imitwe ibiri ishyamiranye cyane izwi mu mateka y’u Rwanda. Iyo mitwe yaranzwe n’amazimwe, ubutiriganya n’inzangano z’urunuka. Dore uko yari iteye : Kabare hamwe na Rutishereka, Ruhinankiko hamwe na Karira (wongeyeho Baryinzoga wari warabandishijwe na Ruhinankiko). Karira yari mwene Rwogera, aba Nyirabukwe wa Rutalindwa, ariko akaba n’incuti ya Kanjogera (bari indatana).

Iya gatandatu : Rucunshu yabaye urugero rw’urwikekwe n’ubugome bugamije gufata no kwiharira ubutegetsi n’amaronko, itera igisare kinini kandi kirambye mu bikomangoma : ku ruhande rumwe Abega banganye n’Abanyiginya, ku rundi Abega bazirana urunuka n’Abakono. Ayo akaba ariyo mateka nyirizina n’amashirakinyoma y’ intambara yo ku Rucunshu,yabaye iciro ry’imigani igacisha benshi ururondogoro.

Ubwanditsi

Kanda hano udukurikire kuri Facebook na Twitter

Ibitekerezo

ryan ezlo - 1/11/2017 saa 15:15

duce amacakubiri
Kanda hano umusubize

Tanga igitekerezo

Amazina yawe

Email yawe

Igitekerezo cyawe

Niba igitekerezo cyawe kidatukana, ntigisesereze.

Gihawe ikaze.

Close X